Αναλυτική αναζήτηση στα έργαΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

«Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ) για ανέργους παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και ανέργους για τους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΕΠ «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006»

Άξονας 2: «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό»

Μέτρο 2.1: «Υποστηρικτικές και προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), καθώς και συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (έως 500 λέξεις)

Το έργο – καλή πρακτική αφορούσε δράσεις ανάπτυξης προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας και ενσωμάτωσης των ωφελουμένων στο κοινωνικό σύνολο, με τη διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους προγραμμάτων. Κάθε κύκλος είχε διάρκεια 300 ωρών, όπου η κατανομή των ωρών κατάρτισης έπρεπε να πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε το τέλος κάθε κύκλου προγραμμάτων να συμπίπτει χρονικά με τις ημερομηνίες των εξετάσεων Ελληνομάθειας.

Η συμμετοχή των ανέργων στην κατάρτιση έθετε ως προϋπόθεση τη δυνατότητα επιτυχούς συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας Β΄ Επιπέδου, οι οποίες διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κατάρτισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιήθηκε από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων.

Κάθε καταρτιζόμενος έλαβε εκπαιδευτικό επίδομα 5 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης για τη συμμετοχή του στον πρώτο κύκλο και 4,50 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης για τη συμμετοχή του στον δεύτερο κύκλο προγραμμάτων κατάρτισης.

Στον πρώτο κύκλο συμμετείχαν 6.900 άτομα, ενώ στον δεύτερο κύκλο ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κατάρτιση ήταν 5.819 άτομα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΕΩΣ 500 ΛΕΞΕΙΣ)

Η υλοποίηση το έργου – καλή πρακτική συνέβαλλε:  

  • στην εκμάθηση ή και βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και στην αντίστοιχη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών, κ.λ.π.). 
  • στην απόκτηση ικανότητας άνετης επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή και ανταπόκριση σε ποικίλες συνθήκες γλωσσικής επικοινωνίας, κατά τις οποίες απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών και έκφραση προσωπικών απόψεων, κρίσεων, αισθημάτων, συναισθημάτων, κ.λ.π. 
  • στη διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων που προέρχονται από τις εν λόγω κατηγορίες σε ενέργειες παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 
  • στην εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων που προέρχονται από τις προαναφερόμενες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Από τους 6.900 καταρτιζόμενους του πρώτου κύκλου, το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 78%. Από αυτούς, 6.734 άτομα συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ επάρκεια ελληνομάθειας Β΄επιπέδου έλαβαν 5.252 άτομα.

Από τους 5.819 καταρτιζόμενους του δεύτερου κύκλου, το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 64,37%. Από αυτούς, 5.541 άτομα συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ επάρκεια ελληνομάθειας Β΄επιπέδου έλαβαν 3.567 άτομα.

ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ

Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω, οι οποίοι προέρχονταν από τις ακόλουθες κατηγορίες πληθυσμού:

  • παλιννοστούντες, 
  • μετανάστες, πρόσφυγες, και 
  • άνεργοι για τους οποίους η μη επαρκής γνώσης της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και δυσκολεύει την πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας (όπως, π.χ. τσιγγάνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α' Κύκλος : έναρξη 14.11.2002 – λήξη 31.12.2003
Β' Κύκλος : έναρξη 01.09.2006 – λήξη 31.12.2007

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Α' Κύκλος: 21.035.217,51 €
Β' Κύκλος: 17.623.718,60 €

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ