Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Ο.) 

Οι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης αποτελούν παρεμβάσεις ενίσχυσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" και διενεργούνται με το σχεδιασμό και εκτέλεση Σχεδίων Δράσης, με την υλοποίηση των οποίων αναμένεται η ενίσχυση της απασχόλησης χιλίων τριακοσίων περίπου ανέργων.

Η υλοποίηση του έργου "Επιχορήγηση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις" πραγματοποιείται σε Δύο Κύκλους, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2008, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες για τον Α' Κύκλο και δέκα (10) μήνες για τον Β' Κύκλο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 40.000.000 € (όπου σε κάθε Κύκλο αναλογεί προϋπολογισμός 20.000.000 €).

Στόχος των δράσεων

 • Η ενεργός συμμετοχή και η ανάδειξη ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), ως φορέων ενίσχυσης της απασχόλησης για την ανάπτυξη και ανάδειξη του τρίτου τομέα, της ονομαζόμενης "κοινωνικής οικονομίας", ως μιας εναλλακτικής αγοράς, ικανής να απορροφήσει έναν αριθμό ανέργων και να διευρύνει το πεδίο άντλησης θέσεων εργασίας η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ Μ.Κ.Ο. και τοπικών φορέων
 • η ενίσχυση, ο εμπλουτισμός ή/και η αναβάθμιση της βασικής δραστηριότητας που ήδη αναπτύσσουν οι Μ.Κ.Ο.  
 • η επέκταση των Μ.Κ.Ο. σε άλλους συναφείς/συμπληρωματικούς τομείς  
 • η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης  

Η συνεισφορά των δράσεων
Οι προτεινόμενες, από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δράσεις πρέπει να συνεισφέρουν :   

 • στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης   
 • στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και δικτύωσης
 • στην προμήθεια εξοπλισμού (απαραίτητου για την υλοποίηση των δράσεων)

Η συγχρηματοδότηση των δράσεων 
Oι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις 
Οι ενδιαφερόμενες Μ.Κ.Ο. οφείλουν να υποβάλλουν Σχέδια Δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν δέσμη πολυδιάστατων και αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών για έναν από τους παρακάτω τομείς :   

 • την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων   
 • την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού Περιβάλλοντος 
 • τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού   
 • την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

Άμεσα ωφελούμενοι από τις δράσεις των Μ.Κ.Ο. μπορούν να είναι :  

1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.   

Για την επιλογή των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να εξασφαλίζεται :

 • Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου  
 • Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου για την απασχόλησή του στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης των Μ.Κ.Ο. και η παραπομπή του από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.   
 • Η προτεραιότητα στους ανέργους εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατά την τελευταία τριετία, ή συμμετείχαν στα λιγότερα προγράμματα/λιγότερες δράσεις εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος
 • Η καταγραφή των παραμέτρων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψήφιου 
 • Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ανέργου

2. Άτομα που προέρχονται από τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες του πληθυσμού

Για την ένταξη σ΄ ένα Σχέδιο Δράσης Μ.Κ.Ο. ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και από ειδικές μειονεκτούσες ομάδες απαιτείται συνεργασία των Μ.Κ.Ο. με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και ιδιαίτερα με τους συμβούλους υποστηρικτικών υπηρεσιών και τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης.  

3. Ελεύθεροι Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :   

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία
 • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου

Ο Α' Κύκλος περιλαμβάνει 670 εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης στα οποία συμμετέχουν 265 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Τον Μάρτιο 2007 άρχισε η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης του Α' Κύκλου.  

Αναλυτική περιγραφή των δράσεων παρατίθεται στα έντυπα των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Α' και Β' Κύκλο. 

 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ