Αναλυτική αναζήτηση στα έργα


  

 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2000-2006

Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση":

 • ταυτίζεται με τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
 • συμβαδίζει με τους στόχους των Κατευθυντήριων Γραμμών της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για τη "δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης" και
 • συμβάλλει σε εθνικό επίπεδο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την απασχόληση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων

ΙΙ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

 • συνεισφέρει στην ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των ικανοτήτων ανέργων και εργαζομένων καθώς και στην προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας, με την υλοποίηση παρεμβάσεων, οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

   Οι στόχοι του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" συνοψίζονται τα ακόλουθα:

 • Πρόληψη της ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας, στους Νέους, στις Γυναίκες, στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό
 • Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της αναθεωρημένης Λισσαβόνας συνδέονται:

 • με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και
 • με τις Ενέργειες οι οποίες υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, με τον ακόλουθο τρόπο:

I. Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

  • συνδέεται με την κατευθυντήρια γραμμή αρ.19: 

                    "Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των ανέργων"

  • υλοποιείται με Ενέργειες που απευθύνονται σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

■ Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
■ Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού
■ Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

            ΙΙ. Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων συνδέεται με την κατευθυντήρια γραμμή αρ. 21: 

                    "Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλιση της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων κόστους που συνδέονται με την εργασία"

  • Υλοποιείται με Ενέργειες κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

            ΙΙΙ. Η βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην ενεργό επαγγελματική ζωή συνάδουν με την κατευθυντήρια γραμμή αρ. 23:  
        
                    "Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο"

  • Υλοποιείται με έργα που περιέχουν Ενέργειες κατάρτισης ή/και επανακατάρτισης ανέργων και απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελουμένων του γενικού πληθυσμού, (όπως π.χ. νέοι, γυναίκες, νεοεισερχόμενοι, επανεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ευπαθείς ομάδες, βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργοι).

                Το περιεχόμενο των εν λόγω ενεργειών περιλαμβάνει: 
                Κατάρτιση ανέργων: 

                ■ σε διάφορους τομείς της οικονομίας 
                ■ στους τομείς του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού  
                ■ στον κατασκευαστικό κλάδο (τεχνικά έργα)


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ