Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (EYE) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συστάθηκε τον Μάιο 2001, με την έναρξη του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις εξειδικεύθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Σε όλη τη διάρκεια της τρίτης προγραμματικής περιόδου 2000-2006 η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής εκτέλεσε το έργο της με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής διευρύνεται με το σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή δράσεων προστασίας του καταναλωτή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το έργο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Πρόκειται για :

1.  Παρεμβάσεις που αφορούν στον τομέα προστασίας του καταναλωτή. Αυτές συγχρηματοδοτούνται από δύο διαρθρωτικά ταμεία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :

  • "Διοικητική Μεταρρύθμιση", με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, με την παροχή συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, συμπράττοντας μαζί με άλλους φορείς στην προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικής ρύθμισης.
  • "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ" ή/και άλλα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και συνδέονται με συμβουλευτικές, υποστηρικτικές και άλλες υπηρεσίες.

2.   Παρεμβάσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση των ανέργων και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μέσω ενεργειών που συντελούν στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων τους και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές περιγράφονται και εξειδικεύονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" υλοποιούνται δράσεις που αφορούν:

  • στην επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων σε διάφορους τομείς της οικονομίας
  • στην αναβάθμιση δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  • στις δράσεις απασχόλησης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" υλοποιούνται δράσεις που αφορούν:

  • Κατάρτιση ανέργων οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων που συνδέονται με την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

 

 

 

 © 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ