Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ), ορίζεται κάθε ενέργεια ή δέσμη ενεργειών, που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Με τον όρο "ενδυνάμωση", νοείται η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε άτομο μπορεί να χειρίζεται τον εαυτό του με τρόπο αυτοδύναμο, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και να συμμετέχει ενεργά  στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Με τον όρο "εμψύχωση", νοείται η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία, την πρωτοβουλία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι, ακόμα, η κινητοποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Υ.
Βασικός στόχος της Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. προκατάρτιση, κατάρτιση, κ.λ.π).

Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη και περιλαμβάνουν :

 • την εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
 • την ατομική και ομαδική στήριξη και συμβουλευτική, την ενημέρωση και πληροφόρηση για εργασιακά, θεσμικά και νομικά ζητήματα
 • τη διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες / δομές κατάρτισης, απασχόλησης και παροχής κοινωνικής προστασίας και την παραπομπή σε αυτές, όπου απαιτείται
 • τις συμπληρωματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους ή / και προς τα μέλη των οικογενειών τους και
 • τις ευρύτερες ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού και δημιουργίας δικτύων με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες εθελοντών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οι Ενέργειες ΣΥΥ αποτελούνται από δύο κατηγορίες, τις βασικές και τις συμπληρωματικές.

Οι βασικές κατηγορίες Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, παροχή ή / και αξιολόγηση ενεργειών :

 • ατομικής και ομαδικής στήριξης
 • εντοπισμού, διάγνωσης και αξιολόγησης αναγκών και υφιστάμενων ικανοτήτων / δεξιοτήτων και αποκτηθέντων προσόντων
 • κατάρτισης ατομικού σχεδίου δράσης
 • επαγγελματικού προσανατολισμού και εκμάθησης τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
  ενίσχυσης / καλλιέργειας εργασιακού ήθους, κοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτικών αναζήτησης απασχόλησης και αυτοπαρουσίασης υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές, καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες / δομές ενέργειες ενημέρωσης για υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες / δομές

Οι συμπληρωματικές κατηγορίες Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνουν ενέργειες :

 • Ενημέρωσης – πληροφόρησης για θεσμικά, νομικά και εργασιακά ζητήματα
 • συνεργασίας και δικτύωσης με δημόσιους φορείς απασχόλησης, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς πρόνοιας και μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προβολής και δημοσιότητας
 • συμπληρωματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών των ωφελουμένων

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ