Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Όροι Χρήσης

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι μία κάθετη θεματική ιστοσελίδα, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000-2006 καθώς και ενεργειών που εντάσσονται στο τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013".

Στόχος της σελίδας είναι να παρέχονται ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση επισήμανσης σφαλμάτων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια αποκατάστασής τους.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες:

  • γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
  • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες,
  • συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,
  • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Επισήμανση: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Aυθεντικά είναι μόνο τα σχέδια των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της ΕΥΕ καθώς και τα νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα που προκύπτουν από αυτά. Τα αυθεντικά αυτά διοικητικά και νομοθετικά έγγραφα δημοσιεύονται στο επίσημο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του εθνικού Τυπογραφείου.

Επίσης, αναφορικά με το κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της Υπηρεσίας μας είναι η ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στο χώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή των υπηρεσιών μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του δικτυακού τόπου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

© Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 2007-2009

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ