Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας στοχεύουν στη βελτίωση της  οικονοµικής  κατάστασης των ανέργων, µε προτεραιότητα στους άνεργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόµενο. Παράλληλα, καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες και αποσκοπούν στη  βελτίωση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πώς λειτουργεί το πρόγραµµα

Οι άνεργοι θα προσλαµβάνονται για πέντε µήνες µέσω του ΟΑΕΔ σε φορείς του δηµοσίου τοµέα.
Ενδεικτικά, οι φορείς είναι: δήµοι (κοινωνικές υπηρεσίες, ληξιαρχεία, δηµοτολόγια κ.α.), περιφέρειες, σχολεία (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ειδική αγωγή), ασφαλιστικά ταµεία, δικαστήρια και εισαγγελίες, ΚΕΠ, καθώς και άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί και υπηρεσίες.

Οι τοµείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι ενδεικτικά είναι: εξυπηρέτηση κοινού, βελτίωση υπηρεσιών εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος και ψηφιακού εκσυγχρονισµού υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, κλπ.

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων περιγράφονται στην υπ΄αριθ.324641/οικ.3.1574 (ΦΕΚ 2091/Τ.Β΄/27.08.2013)

Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1.       µέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

2.       µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3.       νέοι 18 έως 29 ετών,

4.       µακροχρόνια άνεργοι,

5.       πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ

Κριτήρια επιλογής

·       χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου  µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες

·       χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες

·       ετήσιο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα

·      ηλικία

·       αριθµός ανήλικων τέκνων

Η µοριοδότηση, βαθµολόγηση και τοποθέτηση των υποψηφίων θα γίνει µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία προσλήψεων τελεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Παροχές και χρονική διάρκεια απασχόλησης

·       Για ανέργους άνω των 25 ετών, παρέχονται 19,6€ ηµερησίως (έως 490€ µηνιαίως) και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη

·       Για ανέργους κάτω των 25 ετών, παρέχονται 17,1€ ηµερησίως (έως 427€ µηνιαίως) και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανέργων είναι πέντε µήνες, εκτός από τους ανέργους που θα εργαστούν σε σχολικές µονάδες, για τους οποίους προβλέπεται διάστηµα απασχόλησης έξι µηνών και δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Ο ΟΑΕΔ από το Σεπτέμβριο του 2013 έχει δημοσιεύσει τρεις προσκλήσεις για 42.361 θέσεις μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων: Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007- 2013».


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ