Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΟΥ

"Προγράμματα κατάρτισης 6.500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας
Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στη ψηφιακή οικονομία
Μέτρο: 3.4 Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο - καλή πρακτική περιελάμβανε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για 6.500 εργαζόμενους,

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο κατάρτισης συμπεριέλαβε τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

 • Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών 
 • Ανάπτυξη και διαχείριση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων 
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό επιχειρείν) 
 • Εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) 
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής και ανάλυσης επιχειρησιακών συστημάτων 
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιοποίησης περιεχομένου και διάθεσης πολυμεσικού υλικού για το Διαδίκτυο και μικροσυσκευές 
 • Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 
 • Θέματα εφαρμογών τεχνικών, αρχιτεκτονικών γραφείων και τοπογράφων

Τα προγράμματα κατάρτισης είχαν διάρκεια από 100 έως 250 ώρες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους στην Πληροφορική. 

Αποτελέσματα - Επιπτώσεις

Με την υλοποίηση των 291 προγραμμάτων του έργου επετεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:

 • η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας 
 • η προώθηση των ίσων ευκαιριών με τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών (60% στο σύνολο των ωφελουμένων) 
 • η συμμετοχή καταρτιζομένων από επιχειρήσεις, όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας, με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδιαίτερα στις μικρές 
 • η απόκτηση πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής 
 • η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αναδιάρθρωση των χώρων και διαδικασιών εργασίας με τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών και νέων ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Η καινοτομία του έργου συνίσταται : 

 • στην πιστοποίηση της κατάρτισης, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και διαδικασιών, που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στην Ε.Ε. και σε άλλες χώρες.

Η πιστοποίηση των καταρτιζομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σε εξετάσεις, υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο.

Από το έργο - καλή πρακτική ωφελήθηκαν 6.203 άτομα, στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετείχαν 4.315 άτομα, ενώ πιστοποιήθηκαν 2.281 άτομα, ποσοστό επιτυχίας 52,86%. 

Ομάδα - Στόχος

Απευθυνόταν σε 6.500 εργαζόμενους προερχόμενους από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και αυτοαπασχολούμενους όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτέλεσε το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι ήταν απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Έναρξη: 01.04.2006 Λήξη: 30.09.2008

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

20.537.028,63 €

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύφθηκε κατά 70% από δημόσια δαπάνη και κατά 30% από ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ