ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συστάθηκε τον Μάιο 2001, με την έναρξη του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις εξειδικεύθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσω των Επιχειρησιακών Προγράμματων "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής διευρύνεται με το σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή δράσεων προστασίας του καταναλωτή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το έργο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Πρόκειται για :

  • Παρεμβάσεις που αφορούν στον τομέα προστασίας του καταναλωτή και συνδέονται με συμβουλευτικές, υποστηρικτικές και άλλες υπηρεσίες καθώς και

  • Παρεμβάσεις που συνεισφέρουν στη στήριξη της απασχόλησης και συνδέονται με τη επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων και τη ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μέσω ενεργειών που συντελούν στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής του στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, παράγοντα αποφασιστικό για μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ