Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα

Στις 2 Ιουλίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη ατζέντα που έχει ως στόχο να εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρί-νονται αποτελεσματικά στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η τεχνολογική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η γήρανση του πληθυσμού μετασχηματίζουν τις κοινωνίες της Ευρώπης. Οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν με τις τάσεις αυτές και να βοηθούν τους πολίτες να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα στοχεύει να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ, να βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας και να εκφράσει την αλληλεγγύη σε εκείνους που πλήττονται από την αλλαγή.

Πώς θα βοηθήσει η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα;

Κατά τα τελευταία 50 έτη, η ΕΕ προώθησε επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, την ισότητα των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Συνέβαλε στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

Με βάση τα επιτεύγματα αυτά, η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα συγκεντρώνει ένα φάσμα πολιτικών της ΕΕ ώστε να υποστηρίξει τη δράση σε επτά τομείς προτεραιότητας:

  • παιδιά και νέοι – η Ευρώπη του αύριο
  • επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, νέες δεξιότητες
  • κινητικότητα
  • μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη υγεία
  • καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • καταπολέμηση των διακρίσεων και προαγωγή της ισότητας των φύλων
  • ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην παγκόσμια σκηνή

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=547

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ