Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

 • συμπράττει στην επίτευξη του κεντρικού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" για την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης στην ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας ένταξης ή/και επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση όλων των κατηγοριών του πληθυσμού της χώρας
 • υλοποιεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτών της, ενέργειες που εντάσσονται στο Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού" εξειδικεύοντας ορισμένους από τους στόχους του.

Συγκεκριμένα, οι συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενέργειες:

 • Κατάρτισης
 • Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων σε μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες
 • Ενίσχυσης της απασχόλησης των ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" επικεντρώνονται στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, διακριτό θεματικό πεδίο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, και εξειδικεύονται στους ακόλουθους στόχους:

 1. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, με προτεραιότητα στους νέους
 3. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών
 4. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή)
 5. Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με την εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών πραγματοποιείται:

 • με διαδικασίες της προκήρυξης σε ανοιχτούς δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς, κατακύρωσης και ανάθεσης των πράξεων σε αναδόχους φορείς υλοποίησης
 • με την ανάπτυξη δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των φορέων για την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και την διασφάλιση της διαφάνειας των πόρων
 • με την παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • με τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των πράξεων, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση τους

Το περιεχόμενο των πράξεων συνίσταται σε Ενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Κατάρτιση ανέργων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με στόχο την Απασχόληση σε νέους τομείς, όπως είναι τα τεχνικά έργα, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, καθώς και στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • Κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του πληθυσμού όπου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
  • Εκμάθηση και πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Β' Επιπέδου)
  • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού
 • Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των ανέργων με ενεργό συμμετο-χή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) 

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ