Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Περιλαμβάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις που εστιάζονται ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και  αφορούν στην παροχή ενεργειών : 
  • Προκατάρτισης και
  • Κατάρτισης, η οποία αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων
 • Συνδέει τις ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με την υποχρεωτική τοποθέτηση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
 • Συμβάλλει στην κατάρτιση συνολικά 8.200 ωφελουμένων,  στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή 1.200 Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων άτομων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και οι φυλακισμένοι
 • Υλοποιείται από τους ακόλουθους Φορείς : 
  • τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
  • τα πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.).    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι ωφελούμενοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι προέρχονται από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως:

 • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση
 • Μετανάστες, άτομα με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Παλιννοστούντες, θύματα trafficking, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
 • Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
 • Οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες
 • Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια και
 • Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Ωφελούμενοι από τις ενέργειες μπορούν να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ (εφόσον πληρούν τις φορολογικές προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα κατάρτισης).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των παρεμβάσεων αποτελείται από την Προκατάρτιση και την Κατάρτιση.

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η προκατάρτιση θα περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανέργων, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακολούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ιδιαίτερης κατηγορίας ωφελουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος προκατάρτισης είναι 100 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες.

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η κατάρτιση αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και την πρακτική άσκηση. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης αποτελεί το 20% μέχρι 50% του συνόλου των ωρών του προγράμματος.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης εστιάζεται σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
 3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 8. ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η ελάχιστη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) είναι οι 300 ώρες και η μέγιστη 450 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών προκατάρτισης και κατάρτισης δεν υπερβαίνει τις 550 ώρες.

Αναφορικά με τα αμιγή τμήματα κατάρτισης των ΑμεΑ και των απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, η ελάχιστη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 400  - 600 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών προκατάρτισης και κατάρτισης δεν υπερβαίνει τις 700 ώρες.

Ο αριθμός των ωφελουμένων κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων που αντιστοιχεί σε κάθε αμιγές πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση και οροθετικούς είναι τουλάχιστον 5 και δεν υπερβαίνει τα 15 άτομα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή φορείς, που έχουν δυνατότητα πρόσληψης των καταρτιζομένων και σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε χώρους που βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό από το Νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, πάντοτε εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων που συμμετέχουν στα αμιγή τμήματα για ΑμεΑ και απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή φορείς που βρίσκονται στον Νομό όπου υλοποιήθηκε η θεωρητική κατάρτιση ή 
 • σε πιστοποιημένα (από το ΕΚΕΠΙΣ) ή θεσμοθετημένα επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. εργαστήρια Σχολών), τα οποία έχουν συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης, σε περίπτωση που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων καθιστούν δυσχερή την υλοποίησή της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις ή φορείς, το ίδιο ισχύει και για τους φυλακισμένους.

Η πρακτική άσκηση των φυλακισμένων – καταρτιζομένων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί είτε σε πιστοποιημένα/ θεσμοθετημένα επαγγελματικά εργαστήρια των σωφρονιστικών καταστημάτων είτε στο χώρο της σχολικής δομής της φυλακής, κατόπιν μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων υπέρ των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα υποχρεωτικής η πρόσληψης από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής.

Η πρόσληψη αυτή ακολουθεί τις ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης  και  πρακτικής άσκησης και πραγματοποιείται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης.

Πρόκειται για την υποχρεωτική τοποθέτηση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας, σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Η υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Νομό υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ή σε άλλο Νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Εξαίρεση αποτελούν οι καταρτιζόμενοι ΑμεΑ που συμμετέχουν σε μικτά τμήματα, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε διαφορετικό Νομό από το Νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης.

Στην υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση δεν προβλέπεται η συμμετοχή των καταρτισθέντων στα αμιγή τμήματα των ΑμεΑ και των απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και τα τμήματα των φυλακισμένων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι παρεμβάσεις που αφορούν στους φυλακισμένους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και των Εξειδικευμένων Κέντρων με τα σωφρονιστικά καταστήματα που διαθέτουν Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) καθώς και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Οι άνεργοι των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ μικτό ανά ώρα προκατάρτισης - κατάρτισης.

Ειδικότερα, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ μικτά ανά ώρα προκατάρτισης –κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν  στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
 • Απεξαρτημένα άτομα ή Άτομα υπό απεξάρτηση
 • Οροθετικοί  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι καταρτιζόμενοι έχουν υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης των ενεργειών προκατάρτισης και κατάρτισης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών αποτελεί 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τους καταρτιζόμενους μέλη των ομάδων στόχου των ΑμεΑ ή άτομων απεξαρτημένων/υπό απεξάρτηση ή οροθετικών, το όριο απουσιών αυξάνεται μέχρι το 20% του συνολικού χρόνου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών γίνεται περικοπή του συνόλου του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και τα Εξειδικευμένα Κέντρα αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια της προκατάρτισης/κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες. Επίσης, καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και τα Εξειδικευμένα Κέντρα, ή οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και φορείς πρακτικής άσκησης αναλαμβάνουν τις ενδεχόμενες δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, τη διατροφή των καταρτιζομένων κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθώς και τις τυχόν δαπάνες διαμονής, όπου αυτό απαιτείται, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε άλλο Νομό, (σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ
Οι προαναφερόμενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συγχρηματοδοτούνται με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί: 

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Συνολικός προϋπολογισμός: 42.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 4.041 άτομα
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Συνολικός προϋπολογισμός: 36.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 3.540 άτομα
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Συνολικός προϋπολογισμός: 7.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 633 άτομα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο
  • Είναι άνεργοι και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους
  • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/ και στα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης.

          ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η συμπλήρωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία ή τα απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση πραγματοποιείται από τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης.
 • Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων ανέργων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως π.χ. οι φυλακισμένοι πραγματοποιείται σε συνεργασία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η παρέμβαση.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων των ενεργειών κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι  μπορούν να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ