Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 19.05.2005 - 31.12.2008

Η ενέργεια αφορά σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Έχει προϋπολογισμό, ύψους 69.776.455,86 €, εκ των οποίων το 50% αποτελεί δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή.

Οι δράσεις της ενέργειας περιλαμβάνουν 1531 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος της ενέργειας 

 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης εκσυγχρονισμού όλων των διοικητικών λειτουργιών κάθε επιχείρησης
 • Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων
 • Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης αλλά καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρύτατου φάσματος επιχειρήσεων, παρέχοντας στον εργαζόμενο προσόντα μεταβιβάσιμα σε άλλους τομείς ή κλάδους απασχόλησης.

Αντικείμενα κατάρτισης 
Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 • Οικονομία – Διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Τεχνικά
 • Τουρισμός - Παροχή Υπηρεσιών 
 • Αγροτικά
 • Υγεία - Πρόνοια
 • Παιδαγωγικά
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός - ΜΜΕ

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 40 έως 200 ώρες, όπου το θεωρητικό μέρος αποτελεί 40%, ενώ η πρακτική άσκηση καλύπτει το 60% του συνόλου των ωρών κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελουμένων 
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 35.000 Άνδρες και Γυναίκες, που εργάζονται κατ΄ αποκλειστικότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ενέργεια κατάρτισης δεν απευθύνεται σε εργαζομένους επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο καθώς και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα έχει δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης εργαζόμενων σε ποσοστό μέχρι 20% του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου θα διατεθεί για την κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 - 50 εργαζόμενους (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι) και το 30% του προϋπολογισμού απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 51 εργαζόμενους και άνω (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ).

Παροχές - Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,52 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης, εφόσον η κατάρτιση λαμβάνει χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Εντός ωραρίου εργασίας, ανά ώρα κατάρτισης, δεν καταβάλλεται άλλη αποζημίωση πλην του ωρομισθίου των καταρτιζομένων (πλέον εργοδοτικών εισφορών, επιδομάτων εορτών, αδείας κλπ.) για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η ιδιωτική συμμετοχή, αναφορικά με το κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης, είναι δυνατόν να καλύπτεται είτε από τους εργαζόμενους είτε από τις επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται.

Πληροφορίες – υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στoυς Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων.  

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης  

 1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας 
 2. Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων
 3. Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας
 4. Αττικής
 5. Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ