Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στοχεύουν στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, στην υποστήριξη ένταξης στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων και στη μείωση περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της απασχόλησης, της ανεργίας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013» στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ενσωμάτωση των αρχών της μη διάκρισης και προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο βαθμό που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλες τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού με στόχο την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού.

Στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων συμπεριλαμβάνονται:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Παλιννοστούντες
 • Μετανάστες
 • Πρόσφυγες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Αιτούντες άσυλο
 • Θύματα trafficking και θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
 • Ανήλικοι παραβάτες
 • Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
 • Άστεγοι
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Οι δράσεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» πραγματοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την βιώσιμη ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων και των ατόμων με αναπηρίες στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω:

 • Παροχής συμβουλών και κατάρτισης προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες των μειονεκτούντων και ανάπηρων ατόμων.
 • Παροχής διεξόδων προς την ένταξη και την είσοδο στην απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας για μειονεκτούντα και ανάπηρα άτομα στην κοινωνική οικονομία.
 • Υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των μειονεκτούντων και ανάπηρων ατόμων
 • Αύξησης της συμμετοχής των μεταναστών στην απασχόληση και μ' αυτόν τον τρόπο ενίσχυσης της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Προς το παρόν, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. έχει αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων:


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ