Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

 

1994 - 1999

Τον Ιούλιο του 1993, ψηφίσθηκαν οι 6 κανονισμοί διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας για την περίοδο 1994 - 1999.

Παράλληλα με τη διατήρηση και ενίσχυση των γενικών αρχών που ψηφίσθηκαν το 1988, προστέθηκαν νέες περιφέρειες, τροποποιήθηκαν οι πέντε Στόχοι καθώς και οι προγραμματικοί διακανονισμοί -με την επέκταση της περιόδου προγραμματισμού από 5 σε 6 έτη- εισήχθηκαν νέες κατηγορίες μέτρων και αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι των Ταμείων.

Για παράδειγμα, με την συνθήκη του Maastricht σχεδιάστηκε ένας νέος Στόχος για την πραγματοποίηση νέων παρεμβάσεων του ΕΚΤ αναφορικά με "τη διευκόλυνση προσαρμογής των εργαζομένων" στις μεταβολές της βιομηχανίας και στην εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία του νέου Στόχου 4 για "την προσαρμογή των εργαζομένων στις βιομηχανικές μεταβολές και την εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής" συνέβαλλε στη συγχώνευση του Στόχου 3 και του προηγούμενου Στόχου 4 σε μια ευρύτερη αποστολή για την προώθηση της απασχόλησης.

Ο νέος Στόχος 3 επικεντρώνεται στην "καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, τη διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων και των προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας".

Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπήρξαν σημαντικές αλλαγές αναφορικά με την επιλεξιμότητα των πόρων και την επέκταση των παρεμβάσεων στις ακόλουθες περιοχές:  

  • Επαγγελματική κατάρτιση σε περιοχές του Στόχου 1
  • Εκπαίδευση στις περιοχές των Στόχων 1, 2 , 5b
  • Έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές των Στόχων 1, 2 , 5b

Το 1997, η συνθήκη του Amsterdam συνέβαλε στην ενσωμάτωση της συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική και τη συμπερίληψη της Απασχόλησης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργήθηκε έτσι νέα νομιμοποιητική βάση για την ισότητα των ευκαιριών και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία.

Τον ίδιο χρόνο εγκαινιάσθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.), η οποία συνέβαλε στον συντονισμό των εθνικών πολιτικών για τον τομέα της απασχόλησης και αύξησε τα επίπεδά της.

Χρηματοδοτικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ε.Σ.Α. καθώς και για την προώθηση της περιφερειακής συνοχής αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι προτεραιότητες του οποίου εναρμονίζονται με εκείνες της Ε.Σ.Α.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το 1999, με μια δέσμη 20 νομοθετικών μέτρων, που απετέλεσαν το Πρόγραμμα Δράσης "Agenda 2000", θεσμοθετήθηκε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, μια ακόμη αναδιάρθρωση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνέβαλε στην συγκέντρωση των ενισχύσεων και την απλούστευση της λειτουργίας τους, με τη μείωση και συγχώνευση των επτά Στόχων για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε Τρεις.

Οι νέοι Στόχοι επικεντρώνονται σε:

  • Στόχος 1: Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής στις περιφέρειες με αναπτυξιακή καθυστέρηση
  • Στόχος 2: Υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης των περιφερειών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες
  • Στόχος 3: Υποστήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των πολιτικών και συστημάτων που προωθούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση για τις περιφέρειες εκτός του στόχου 1. Ο Στόχος 3 απέβλεπε στην "οριζόντια" παρέμβαση, δηλ. την παρέμβαση στο σύνολο της Ένωσης, πέρα από τις επιλέξιμες περιφέρειες του Στόχου 1.  

Κύριος στόχος της "Agenda 2000" ήταν ο εξοπλισμός της Ε.Ε., στο κατώφλι του 21ου αιώνα, με ένα αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο κατάλληλο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεών της, δηλ. ■ της ενίσχυσης των πολιτικών της και ■ της μεγάλης διεύρυνσης της Ένωσης προς Ανατολάς, με την ένταξη 10 νέων κρατών μελών από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τέταρτη Διεύρυνση
Εν τω μεταξύ, το 1995, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας αυξήθηκαν για άλλη μια φορά με την προσάρτηση 3 νέων κρατών μελών ■ της Αυστρίας ■ της Φιλανδίας και ■ της Σουηδίας. 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ