Αναλυτική αναζήτηση στα έργα1957 - 1971

Την 25 Μαρτίου 1957 - 6 ευρωπαϊκά κράτη - ■ η Γαλλία ■ η Γερμανία ■ η Ιταλία ■ το Βέλγιο ■ οι Κάτω Χώρες και ■ το Λουξεμβούργο υπέγραψαν τη συνθήκη της Ρώμης. Η συνθήκη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το άρθρο 123 της Συνθήκης της Ρώμης αναφέρεται στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του απέβλεπε στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων και την προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής τους κινητικότητας εντός της ενιαίας αγοράς των έξι ιδρυτικών κρατών μελών.

Η συνεισφορά του Ταμείου επικεντρωνόταν στην ενίσχυση των εργαζομένων που μετακινούνταν από τη μία περιοχή στην άλλη σε αναζήτηση εργασίας, καθώς και εκείνων που έπρεπε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να εργαστούν σε τομείς που υφίσταντο εκσυγχρονισμό ή μεταβολή στις παραγωγικές μεθόδους.

Κατά την πρώτη περίοδο, οι πόροι του ΕΚΤ αναλογούσαν στο 1% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά με την πάροδο του χρόνου συντελέσθηκαν πολλές διαρθρωτικές αλλαγές, με αποτέλεσμα αυτοί σήμερα να ξεπερνούν το 10% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, η μεταβολή της φύσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και η σταδιακή αύξηση των κρατών - μελών της Κοινότητας συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ