Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 03.2006 - 31.12.2008Το έργο συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα τις κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό, παρέχοντας μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση για την καταπολέμηση του κινδύνου.

Αποτελείται από 201 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων και απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ωφελουμένων, οι οποίοι εντάσσονται στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες.

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), στα οποία αναλογούν 159 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων καθώς και σε άτομα που χαρακτηρίζονται ως
 • πρώην Χρήστες Ουσιών, στα οποία αναλογούν  42 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

Στόχος του έργου
Οι επιμέρους δράσεις του έργου στοχεύουν : 

 • στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για την ευχερέστερη ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
 • στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης συγκεκριμένης επαγγελματικής ορολογίας, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων, στον εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεύρεσης εργασίας
 • στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • στη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων
 • στην άρση των διακρίσεων  

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα ένταξης έχουν 5.695 άτομα, από 16 ετών και άνω, τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες :

 •  Άτομα με αναπηρίες, όπου συμπεριλαμβάνονται :

  • τα άτομα με νοητική υστέρηση
  • με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων
  • με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
  • άτομα με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες
 • Πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης

Αντικείμενο και διάρκεια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
Κάθε Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης περιλαμβάνει :

1. Ενέργειες Κατάρτισης που αφορούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία των ανέργων για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και ενέργειες για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Οι ενέργειες κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται σε δύο φάσεις (Α' και Β')

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα :

 • Αλφαβητισμό (ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών)
 • Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
 • Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθήσει
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ενημέρωση για νομικά θέματα
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (γνωριμία με την κοινωνία και τον αστικό ιστό, στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού)

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει αντικείμενα κατάρτισης τα οποία πρέπει να εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 1. Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
 2. Υγεία-Πρόνοια
 3. ΜΜΕ - Αθλητισμός – Πολιτισμός – Επικοινωνίες
 4. Παιδαγωγικά
 5. Οικονομία – Διοίκηση
 6. Πληροφορική
 7. Τουρισμός – παροχή υπηρεσιών
 8. Αγροτικά
 9. Τεχνικά – μεταφορές 

Οι Ενέργειες της β' φάσης κατάρτισης αποτελούνται από δύο τμήματα, το θεωρητικό μέρος, το οποίο δεν υπερβαίνει το 70% των ωρών κατάρτισης και η πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του χρόνου κατάρτισης.

2.  Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) οι οποίες έχουν σχέση με

 • τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση του ατόμου καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας
 • την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού συνόλου, με τη δημοσιότητα και την ανάπτυξη δικτύων

Οι δύο κατηγορίες Ενεργειών (Κατάρτιση και Σ.Υ.Υ.) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και στις ιδιαιτερότητες των ανέργων στους οποίους απευθύνονται.

Η διάρκεια των Ενεργειών Κατάρτισης κυμαίνεται από 200 έως 500 ώρες, ενώ οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) μπορούν να διαρκέσουν έως 8 ανθρωπομήνες.

Οι Ενέργειες Σ.Υ.Υ. καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.

Η έναρξή τους οριοθετείται πριν από την έναρξη των ενεργειών κατάρτισης και παρατείνεται μέχρι και την προώθηση των ωφελουμένων στις πολιτικές απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών, που περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, έχουν αναπτύξει κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για ένταξη στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτό, ανά ώρα Κατάρτισης.

Για τις συνεδρίες παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.

Το σχετικό έγγραφο αναστολής της ανεργίας (του Ο.Α.Ε.Δ.) προσκομίζεται από τον ωφελούμενο πριν από την έναρξη του σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στον Φορέα Υλοποίησης. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας.

Διαδικασία ένταξης στις Παρεμβάσεις
Προϋποθέσεις για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων αποτελούν :

 • η εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι  καθώς και η έκδοση του Δελτίου Ανεργίας
 • η συμμετοχή στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τους ειδικούς Συμβούλους των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Κ.Π.Α., κ.λ.π)  ή / και από τα Εξειδικευμένα Κέντρα
 • η παραπομπή των ενδιαφερομένων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους Φορείς Υλοποίησης των Παρεμβάσεων

Επίσης, οι Φορείς Υλοποίησης υποχρεούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια συμμετοχής των ωφελουμένων στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων να παρέχουν στους καταρτιζόμενους την ασφάλιση που προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ι.Κ.Α. καθώς και κάλυψη δαπανών διατροφής, μετακίνησης και διαμονής, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Φορείς Υλοποίησης
Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Παρέμβασης πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα :

 • Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και
 • Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Απεξαρτημένων Ατόμων ή Ατόμων υπό Απεξάρτηση

Περιφέρειες Υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
Παρεμβάσεις για τα Άτομα με Αναπηρίες, πραγματοποιούνται στις περιφέρειες :

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης  

Παρεμβάσεις για τα άτομα - πρώην Χρήστες Ουσιών - πραγματοποιούνται στις περιφέρειες :

Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αττικής, Κρήτης

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υλοποιούνται στις Περιφέρειες της χώρας όπου λειτουργούν πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα, κατάλληλα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

Η υλοποίηση των Σχεδίων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2006 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2008.

Προϋπολογισμός έργου :  21.446.001,30 €

Ακολουθούν Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων για Άτομα με Αναπηρίες και Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων για Πρώην Χρήστες Ουσίων ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης 

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ